Het ontrafelen van paradoxen

Logica is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren die traditioneel door de filosofie wordt bestudeerd, maar ook van toepassing in zowat elke vakdiscipline die daartoe ambtshalve genoodzaakt. Formele logica wordt ook al eens de leer van het strenge betoog genoemd, met strikte richtlijnen om tot legitieme uitspraken te komen. In dit bericht, bij aanvang het bredere raamwerk dat we als universeel kunnen beschouwen, aangevuld met een selectie economische paradoxen zoals deze vooral gekend zijn binnen het vigerende A-blok, of dat wat gangbaar is.

Lees verder “Het ontrafelen van paradoxen”

Vaag en mistig, het simpele in het complexe.

We zijn ons er misschien niet altijd van bewust, maar we zitten er altijd middenin. Om meer voeling te krijgen met waarom we gekozen hebben voor het Elaboration Likelihood Model in dit bericht een aantal vingerwijzingen. In het simpele zit het complexe, aan de hand van een vereenvoudigd beeld trachten we een aantal dynamismen mee te geven die niet enkel het goede willen verklaren, maar ook de vele twisten en twijfels die we niet enkel ten individuele titel kunnen ervaren, maar ook in interactie met anderen.

Lees verder “Vaag en mistig, het simpele in het complexe.”

De Reis van de Held

De schrijver en hoogleraar mythologie Joseph Campbell wijdde zijn leven aan het onderzoeken van oude mythen, sprookjes en andere verhalen. Campbell ontdekte een thema dat in verhalen uit alle culturen en windrichtingen keer op keer terugkwam. Het algemene thema dat hij ontdekte noemde hij treffend ‘De Reis van de Held’. Deze Reis van de Held beschrijft in essentie de ‘levensreis’ of spirituele zoektocht die iemand aangaat op zoek naar zijn of haar eigen identiteit.

Lees verder “De Reis van de Held”

Angst voor vrijheid

Het maatschappelijke discours is maar al te vaak dubieus, verwarrend en conflictueus, enerzijds smeken om middelen zodat economisch herstel definitief kan ingeluid worden, anderzijds hevig protest wanneer sociale innovaties zich spontaan aanbieden. Het appelleert aan de besluitvormingstheorie van Herbert Simon waarin gesteld wordt dat we, onder het motto ongekend is onbekend, onmogelijk alle remedies voor alle problemen kunnen kennen. Maar dat is niet alles, redelijk paradoxaal is de verklaring die we vinden in het fenomeen ‘angst voor vrijheid’. In dit bericht een aantal passages uit een recensie van de hand van Dirk Verhofstadt, handelend over het gelijknamige werk van Erich Fromm.

Lees verder “Angst voor vrijheid”

Playfulness

De speltheorie is een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat. De speltheorie is ontstaan uit de analyse van beslissingen die worden genomen bij het spelen van bordspellen, maar niet beperkt tot het spel in de zin van een vrijetijdsbesteding. Met toepassingen in de economie, sociologie, bestuurskunde en biologie is het een zich snel ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. De speltheorie biedt een raamwerk waarbinnen strategische interactie tussen ‘spelers’ bestudeerd wordt. Met behulp van modellen wordt geprobeerd de onderliggende interactie van ‘spelers’ die beslissingen nemen te begrijpen.

Lees verder “Playfulness”

Prudentia

Om niet te verzanden in strikt arbitraire stellingen zonder meer is het niet onverstandig om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De perceptie, we kunnen immers niet weten wat we niet weten, nieuwe informatie kan daarom ook op verschillende manieren onthaald worden en quasi onvermijdelijk niet zelden de emotie beroeren. Adequate procesbegeleiding dan ook het ideaal maar om heel wat verschillende redenen beslist geen garantie, noch individueel, noch collectief. Paradoxaal genoeg, het is echter niet dat hierover geen deskundige kennis zou bestaan, onder het motto het proces is de weg en ervaring leert.

Lees verder “Prudentia”

Het Gelaat

Het uitgangspunt van de filosofische beschouwingen van Levinas is onze ervaring met het absurde en zinloze bestaan. Dit zinloze is voor de mens angstaanjagend omdat het ongrijpbaar is, niet te vatten. Het gaat over het onpersoonlijke ZIJN, in verschrikking en verbijstering. In het dagelijkse leven tracht de mens dit zinloze van zijn bestaan te ‘vergeten’. Hij trekt zich terug op zijn eigen basis, tracht te genieten van de dingen en geeft daardoor inhoud en smaak aan het leven. Tegelijkertijd tracht de mens zijn omgeving te ordenen, te grijpen en te begrijpen door middel van werken en kennen, arbeid en wetenschap.

Lees verder “Het Gelaat”

Voetnoot

Beperkte rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Deze term werd in 1955 door Herbert Simon bedacht en verwerkt in zijn besluitvormingstheorie. Zie hierin ook een reden om te verwijzen naar het Elaboration Likelihood Model, het vinden van ontbrekende elementen of kennis nemen van alternatieven is niet hetzelfde dan ze in alle integriteit spontaan aanbieden tot nader deskundig onderzoek, een voetnoot.

Lees verder “Voetnoot”

Het 3D-4D-5D-complex

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met als centraal thema het 3D-4D-5D-complex is bedachtzaamheid gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. Zie hierin de effectiviteit van het model, het verklaart zichzelf door het verloop van het proces dat erin verweven zit, in die zin staat festina lente (haast u langzaam) niet ongepast.

Lees verder “Het 3D-4D-5D-complex”

Raamwerk

Op basis van levenservaring hebben we binnen dit initiatief gekozen om een raamwerk op te stellen waarbinnen onze aspiraties transparanter kunnen gekaderd worden, gebaseerd op het prachtige studiewerk van velen van waaruit we kennis kunnen putten. In laatste instantie is het onze intentie om hierover een naslagwerk te willen schrijven, meer heil vinden we dan ook in het beter leren begrijpen van wat reeds gekend is, maar des levens ook volkomen nieuw kan zijn wanneer nog niet gekend. Het aanbod overweldigend, met Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model komen we, voor wie het interesseren kan, al een heel eind.

Lees verder “Raamwerk”